Tuesday, 18 February 2014

NAVA NAGA NAMA STOTRAM IN TELUGU

                                  నవనాగ నామ స్తోత్రం                      

అనంతం  వాసుకిం  శేషం    పద్మనాభంచకంబలమ్
శంఖపాలం ధార్తరాష్ట్రం  తక్షకం  కాళీయం  తధా
 ఏతాని  నవ  నామాని  నాగానాంచ   మాహాత్మనాం
సాయంకాలే   పఠేనిత్యం   ప్రాతః  కాలే  విశేషతః
తస్మై విషభయం   నాస్తి  సర్వత్ర  విజయీ  భవేత్                           

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...